OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle článků 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

pohybu těchto údajů („GDPR“ nebo „nařízení“)

Poslední aktualizace: 4. listopadu 2020

 

Společnost Everli S24 CZ s.r.o. je obzvláště pečlivá a opatrná při zacházení s informacemi, které se vás týkají, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů velmi pečlivě, abyste byli plně informováni o zásadách, které jsme přijali ohledně ochrany osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká zpracování prováděného společností Everli S24 CZ s.r.o. ve vztahu k osobním údajům uživatelů, kteří navštíví a zaregistrují se na naší platformě dostupné na webu na www.everli.cz (dále jen „webová stránka“).

A. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Everli S24 CZ sro, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praze 8, IČ, IČ 09516786 („my“, „správce údajů“ nebo „společnost“) je společnost, která shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje jako správce údajů.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat zasláním e-mailu info-cz@everli.com nebo doporučeného dopisu s potvrzením o vrácení zboží na adresu našeho sídla, jak je uvedeno výše.

B. Máme pracovníka pro ochranu údajů?

Správce údajů nejmenoval pracovníka pro ochranu údajů (dále jen „inspektor ochrany údajů“) ve smyslu článku 37 GDPR. 

C. Jaké údaje zpracováváme?

V závislosti na daném případu a v mezích účelů uvedených v oddíle D) zpracovává správce údajů následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, daňové identifikační číslo);
 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail);
 • informace o zakázce (např. zakoupené výrobky a/nebo služby);
 • fakturační a platební informace;
 • IP adresa, soubory cookies a podobné online trackery, další informace o návštěvě webu uživatelem (např. doba návštěvy, typ webového prohlížeče).

Osobní údaje, které o vás správce údajů zpracovává, nám buď poskytnete přímo vy nebo je můžeme získat od společnosti Facebook, pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách prostřednictvím služby „Připojit pomocí Facebooku“, nebo od společnosti Apple, pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách prostřednictvím služby „Přihlásit se pomocí účtu Apple“ (viz část K).

D. Proč zpracováváme vaše údaje?

Prohlížením webových stránek může uživatel přistupovat k platformě správce údajů a využívat služeb spojených s online prodejem produktů a následným doručováním domů a může být informován o činnostech prováděných správcem údajů (dále jen „služba“). Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se uživatelů v souvislosti s činnostmi, které mohou být prováděny prostřednictvím webových stránek.

Osobní údaje uživatelů budou zákonným způsobem zpracovávány správcem údajů podle čl. 6 nařízení pro následující účely zpracování:

 1. Dodržování smluvních závazků souvisejících s poskytováním Služby nebo umožnění návštěvy webových stránek, splnění podmínek webových stránek, které uživatel přijímá při registraci a/nebo nákupu prostřednictvím webových stránek, a splnění konkrétních požadavků uživatele. Vaše osobní údaje použijeme pro všechny předsmluvní a smluvní činnosti nezbytné k vyřízení vaší žádosti a pro účely plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů, abychom vám umožnili využít všech služeb zpřístupněných správcem údajů prostřednictvím webových stránek pro výběr, nákup a dodání zboží a produktů domů, jakož i zboží a služeb souvisejících se službou, jako je mimo jiné předávání sdělení a oznámení správcem údajů, což je nedílná součást služby správce údajů, i) v souvislosti se smluvními lhůtami nebo smluvních možností; ii) v souvislosti s vystavením faktur určených vám nebo jiných účetních dokladů na vaše jméno; iii) v rámci činností, které jsou nezbytné k tomu, abyste byli informováni o slevách, propagaci a/nebo dostupnosti produktů objednaných a/nebo nabídek přijatých ve vztahu k používání služby; iv) k poskytnutí pomoci požadované od našeho zákaznického servisu a podobných systémů zákaznické podpory přístupných prostřednictvím webových stránek.
  Právním základem pro tyto účely zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR nebo je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo pro plnění předsmluvních opatření přijatých na žádost uživatele. Správce údajů by nemohl plnit smlouvu bez použití vašich osobních údajů.
  Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedený účel zpracování je nepovinné, ale nezbytné, jelikož neposkytnutí údajů znemožní uživateli přístup na webové stránky a používání služby.
 2. Plnění zákonných povinností
  Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností, kterými je správce údajů vázán (například v daňových, účetních záležitostech, záležitostech boje proti praní peněz), a dle ustanovení vydaných orgány a dozorčími orgány, která je správce povinen dodržovat.
  Právním základem pro tento účel zpracování je čl. 6 odst.1 písm. C) GDPR nebo je takové zpracování dáno nutností splnit zákonné povinnosti, kterými je správce údajů vázán. Bez použití vašich osobních údajů by správce údajů nemohl plnit své zákonné povinnosti.
 3. Statistické průzkumy
  Vaše osobní údaje budeme používat pro účely interních statistických průzkumů jako součást obchodních aktivit správce údajů. Statistické průzkumy budou použity pouze pro účely interního výkaznictví, aby správce údajů mohl vylepšit své produkty nebo službu a provádět efektivnější řízení své práce; tyto statistické průzkumy zahrnují zpracování údajů v pseudoanonymní a/nebo agregované podobě a v žádném případě nejsou zaměřeny na transakce a přímé činnosti prováděné na uživatelích služby (například marketingové kampaně, profilování a/nebo komunikace s třetími stranami).
  Právním základem pro tento účel zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR nebo je takový základ poskytován potřebou chránit oprávněný zájem správce údajů; ochrana tohoto oprávněného zájmu by nebyla možná bez použití vašich osobních údajů.
  Má se za to, že uživatel má právo svobodně a kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto odstavci, a to zasláním sdělení správci údajů, jak je stanoveno v oddíle (A). Správce již nebude takové osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami uživatelů, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.
 4. Ochrana práv správce údajů
  Vaše osobní údaje použijeme k ochraně našich práv u soudu a mimosoudně v případě porušení smluvních nebo mimosmluvních povinností na úkor správce údajů, například při jakýchkoliv akcích týkajících se vymáhání úvěru, pokud by to bylo nutné kvůli neuhrazení částky stanovené ve smlouvě ve sjednaných termínech.
  Právním základem pro tento účel zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR nebo je takový základ poskytován potřebou chránit oprávněný zájem správce údajů; ochrana tohoto oprávněného zájmu by nebyla možná bez použití vašich osobních údajů.
  Má se za to, že uživatel má právo svobodně a kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto odstavci, a to zasláním sdělení správci údajů, jak je stanoveno v oddíle (A). Správce již nebude takové osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami uživatelů, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.
 5. Obchodní sdělení o produktech a/nebo službách podobných těm, které byly zakoupeny
  Správce údajů vám může, pokud jste to neodmítli během procesu registrace na webu a/nebo během dokončování svých objednávek, zasílat propagační akce a nabídky produktů a služeb podobných těm, které jste již zakoupili, a které by pro vás mohly být zajímavé, a to na vámi uvedenou e-mailovou adresu (měkký spam). Ve skutečnosti věříme, že může být ve vašem zájmu přijímat vhodné nabídky týkající se produktů a služeb, o které jste v minulosti projevili zájem, protože je to také zajímavé pro obchodní potřeby správce údajů, když inzeruje produkty podobné těm, které jste zakoupili. Kontakt bude pro tento účel navazován pouze e-mailem a ve všech případech máte zaručenou možnost kdykoliv odmítnout takové zasílání. 
  Právním základem pro tento účel zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR nebo je takový základ poskytován potřebou chránit oprávněný zájem správce údajů; ochrana tohoto oprávněného zájmu by nebyla možná bez použití vašich osobních údajů.
  Má se za to, že uživatel má právo svobodně a kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto odstavci, a to zasláním sdělení správci údajů, jak je stanoveno v oddíle (A).
 6. Marketing 
  S vaším svobodným, volitelným a konkrétním souhlasem může společnost některé z osobních údajů, které poskytnete při registraci na webových stránkách (tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo), zpracovat pro marketingové účely (zasílání reklamních materiálů, přímý prodej a obchodní sdělení) nebo tak, aby společnost může kontaktovat uživatele e-mailem, telefonem (pevnou linkou a/nebo mobilním telefonem pomocí automatizovaných systémů volání nebo hlasovou komunikací s operátorem a/nebo bez operátora) a/nebo pomocí SMS, aby uživateli nabídla nákup produktů a/nebo služeb nabízených (i) společností, pokud tyto produkty a/nebo služby nejsou podobné těm, které jste zakoupili od společnosti, nebo pokud jste odmítli komunikaci specifikovanou v bodě 5 a/nebo (ii) společnostmi třetích stran a pro účely průzkumu trhu.
  Pokud nebude poskytnut souhlas, nebude to žádným způsobem ovlivňovat vaši schopnost využívat službu a/nebo webové stránky, ani to nebude mít žádné negativní dopady.
  Právním základem pro tyto účely zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo vámi udělený souhlas, který bude konkrétně shromážděn.
  Pokud se rozhodnete svůj souhlas neposkytnout, nebudou vaše osobní údaje v souvislosti s tímto účelem zpracovávány. Pokud poskytnete svůj souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat a požádat správce údajů, jak je uvedeno v části A). Upozorňujeme však, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
 7. Profilování
  S vaším svobodným, volitelným a konkrétním souhlasem může správce údajů zpracovávat vaše osobní údaje shromážděné online, aby analyzoval vaše data a porozuměl vašim preferencím a zvykům, a přizpůsobil tak nabídky produktů a služeb v souladu s vaším vkusem a požadavky.
  Pokud nebude poskytnut souhlas, nebude to žádným způsobem ovlivňovat vaši schopnost využívat službu a/nebo webové stránky, ani to nebude mít žádné negativní dopady.
  Právním základem pro tyto účely zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo vámi udělený souhlas, který bude konkrétně shromážděn.
  Pokud se rozhodnete svůj souhlas neposkytnout, nebudou vaše osobní údaje v souvislosti s tímto účelem zpracovávány. Pokud poskytnete svůj souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat a požádat správce údajů, jak je uvedeno v části A). Upozorňujeme však, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
 8. Sdělení údajů partnerům správce údajů
  S vaším svobodným, volitelným a konkrétním souhlasem může správce údajů zpracovávat vaše údaje (tj. jméno, příjmení, adresu, e-mailová adresu, telefonní číslo, obsah nákupního košíku, spotřební zvyky) pro komunikaci prováděnou správcem údajů s následujícími kategoriemi společností třetích stran: i) supermarkety a ii) společnosti působící v potravinářském odvětví (společně dále jen „partneři správce údajů“). Partneři správce údajů, jako např. nezávislí správci údajů, budou zpracovávat osobní údaje uživatele pro vlastní marketingové účely (přímý prodej, zasílání reklamních materiálů a obchodní sdělení) a mohou vás kontaktovat poštou, e-mailem, telefonicky (pevná a/nebo mobilní linka, pomocí automatizovaných systémů hovorů nebo pomocí hlasové komunikace s operátorem a/nebo bez operátora) a nebo SMS a/nebo MMS, abychom vám mohli nabídnout nákup produktů a/nebo služeb nabízených ve stejných kategoriích společností třetích stran a/nebo jiných společností a představovat uživateli nabídky, propagační akce a obchodní příležitosti. Jakmile bude přiřazení provedeno, ponese podle čl. 14 c. 3 nařízení partner odpovědnost správce údajů a bude odpovědný za poskytování veškerých informací uživatelům, které jsou požadovány stejným čl. 14 nařízení. Jakékoliv žádosti o nepřijímání dalších obchodních sdělení od partnerů správce údajů musí být tedy adresovány přímo jim.
  Pokud nebude poskytnut souhlas, nebude to žádným způsobem ovlivňovat vaši schopnost využívat službu a/nebo webové stránky, ani to nebude mít žádné negativní dopady.
  Právním základem pro tyto účely zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo vámi udělený souhlas, který bude konkrétně shromážděn.
  Pokud se rozhodnete svůj souhlas neposkytnout, nebudou vaše osobní údaje v souvislosti s tímto účelem zpracovávány. Pokud poskytnete svůj souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat a požádat správce údajů, jak je uvedeno v části A). Upozorňujeme však, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

E. Komu jsou vaše údaje sdělovány?

S výhradou omezení účelů uvedených v části D) mohou být vaše osobní údaje sděleny následujícím kategoriím subjektů jmenovaných v případě potřeby zpracovateli údajů podle čl. 28 GDPR:

 • poskytovatelé služeb pro správu IT systémů správce údajů a webových stránek;
 • poskytovatelé právních, účetních a daňových poradenských služeb;
 • společnosti využívané správcem údajů k poskytování služby;
 • banky a jiné finanční instituce pro správu plateb;
 • dozorčí a kontrolní orgány a subjekty a obecně veřejné nebo soukromé agentury s reklamními funkcemi;
 • partnerské supermarkety, které uzavřely dohodu o poskytování služeb „Platforma jako služba“ se společností Everli S24 CZ sro;

Prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části A) můžete požádat o úplný a aktualizovaný seznam subjektů, kterým může správce sdělovat vaše osobní údaje. 

V mezích svých povinností mohou být vaše osobní údaje známy zaměstnancům správce údajů a vyslaným nebo řízeným pracovníkům, alternativně včetně nakupujících, kteří budou jednat jako osoby oprávněné zpracovávat údaje podle čl. 29 GDPR.

Osobní údaje, které o vás zpracováváme, mohou být předány veřejným orgánům a jiným třetím stranám nejen v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, ale také v případech, kdy je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, které nejsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, ani jiným uživatelům služby.

F. Jsou vaše údaje předávány do zemí mimo EU?

Vaše osobní údaje mohou být předány poskytovatelům služeb sídlících v zemích mimo EU za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. 

Převod proběhne v souladu se zárukami poskytnutými platnou legislativou na základě rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR nebo na základě přijetí a podpisu standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí při regulaci vztahů mezi správcem údajů a zúčastněnými dodavateli.

Prostou žádostí o kontaktní údaje uvedené v části A) můžete získat více informací o přenosu vašich osobních údajů, a to včetně informací o zárukách poskytnutých správcem údajů v této souvislosti.

G. Jak zpracováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat spravedlivě a zákonně a v souladu se všemi zásadami stanovenými v čl. 5 GDPR, s použitím elektronických nástrojů i bez nich. 

Váš vkus a preference mohou být s vaším souhlasem analyzovány pro účely profilování. Tato analýza bude vždy zahrnovat lidský zásah a nikdy nebude probíhat pomocí výhradně automatizovaných metod. Nikdy však nebudeme ve vztahu k vám provádět automatizované individuální rozhodování (včetně profilování).

Zabezpečení a důvěrnost vašich osobních údajů budou zaručeny přijetím vhodných opatření zabraňujících mimo jiné zveřejnění, neoprávněnému přístupu, pozměnění a ztrátě zpracovávaných informací.

H. Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k uspokojení vašeho požadavku týkajícího se služby, ke splnění zákonných povinností, kterými je správce údajů vázán, a v každém případě po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromažďovány v souladu s oddílem D výše a dle následující souhrnné tabulky:

Druhy osobních údajů

Účel zpracování

Maximální doba uchovávání

- Identifikační údaje;
- Kontaktní údaje;
- Údaje týkající se smlouvy.

Plnění podmínek smlouvy (bod 1 části D)

Po dobu nezbytnou pro řádné plnění smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy za účelem ochrany práv správce údajů u soudu i mimosoudně.

- E-mailová adresa

Měkký spam (bod 5 oddílu D)

24 měsíců od okamžiku registrace

- Identifikační údaje;
- Kontaktní údaje;
- Údaje týkající se smlouvy.
- Obrázek;
- Údaje shromážděné prostřednictvím formuláře na webových stránkách

Marketing (bod 6 oddílu D), profilování (bod 7 oddílu D), sdělení údajů partnerům správce údajů (bod 8 oddílu D)

Po dobu, po kterou uživatel dal svůj souhlas, a dokud uživatel svůj souhlas neodvolá.

- Osobní údaje;
- Kontaktní údaje;
- Údaje týkající se smlouvy.
- Údaje o bankovním účtu.

Poskytování služeb péče o zákazníky (bod 1 části D)

Po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí požadované služby a v každém případě nejpozději do 30 dnů od uzavření nahlášeného požadavku. 10 let od uzavření nahlášeného požadavku výlučně za účelem ochrany práv správce údajů u soudu a mimosoudně. 

- různé v závislosti na zákonných povinnostech

Plnění zákonných povinností (bod 2 oddílu D)

Po dobu stanovenou právními předpisy

- Osobní údaje;

- Podrobnosti týkající se vyráběných potravin

Statistická zjišťování (oddíl D bod 3)

24 měsíců od okamžiku registrace

Vaše osobní údaje budou navíc dále uchovávány správcem údajů po dobu soudních sporů mezi námi a vámi.

Tímto vás informujeme, že pokud odvoláte vámi udělený souhlas a v každém případě po uplynutí výše uvedených podmínek, budeme pokračovat v mazání nebo anonymizaci veškerých informací, které se vás týkají, z našich archivů. 

I. Jaká jsou vaše práva?

Jednoduchým sdělením kontaktních údajů uvedených v části A) můžete uplatnit práva uvedená v čl. 15 až 22 GDPR. 

Uživatelé mají právo získat od správce údajů prohlášení (i) o původu osobních údajů; ii) o účelech a způsobu zpracování; iii) o postupech použitých při zpracování pomocí elektronických prostředků; iv) identifikační údaje týkajících se správce údajů a zpracovatelů údajů; v) informace o subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo kteří se o nich mohou dozvědět jako manažeři nebo zprostředkovatelé.

Zejména máte právo na:

 1. přístup k údajům, jejich aktualizaci, opravu nebo v případě zájmu na jejich integraci;
 2. výmaz, anonymizaci nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně údajů, u nichž není uchovávání nezbytné pro účely shromažďování nebo následného zpracování;
 3. osvědčení, že na operace uvedené pod písmeny a) a b) byly upozorněny, a to i pokud jde o jejich obsah, osoby, kterým byly údaje zaslány nebo šířeny, a to s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo pokud jde o zjevně nepřiměřené použití zdrojů s ohledem na chráněné právo;

Stejně jako:

 1. právo kdykoliv odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu – upozorňujeme, že každý daný souhlas může být odvolán stejně snadno, jako byl udělen. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;
 2. (případně) právo na přenositelnost údajů (právo obdržet veškeré osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném formátu, který je běžně používaný a čitelný automatickým zařízením), právo omezit zpracování osobních údajů a právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 3. právo vznést námitku:
  1. zcela nebo zčásti, ze zákonných důvodů, vůči zpracování osobních údajů, které se vás týkají, i když je takové zpracování relevantní pro účel shromažďování;
  2. zcela nebo zčásti vůči zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem zasílání reklamních materiálů nebo materiálů pro přímý prodej nebo pro průzkum trhu nebo obchodní komunikaci.
  3. pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, a to kdykoliv, vůči zpracování údajů pro tento účel, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

Jste také oprávněni podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů, viz část (J).

Správce údajů vám poskytne bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od uplatnění práva všechny požadované informace a/nebo vás upozorní na opatření přijatá za účelem vyhovění vaší žádosti.

Správce údajů vám může výlučně v případě zjevně neopodstatněných, nadměrných nebo opakujících se žádostí účtovat přiměřený poplatek nebo může váš požadavek odmítnout. 

Na závěr upozorňujeme, že pokud uplatníte jedno z výše uvedených práv, můžete být požádáni o některé informace nezbytné k potvrzení vaší identity.

 

J. Koho můžete kontaktovat pro podání stížnosti?

Pokud se například domníváte, že naše zpracování údajů porušuje ustanovení GDPR, můžete podat stížnost u Českého úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů v členském státě, kde obvykle bydlíte, kde pracujete nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. Českým dozorovým úřadem je Český úřad pro ochranu osobních údajů (česky: Úřad pro ochranu osobních údajů), se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praze 7, Česká republika, (https://www.uoou.cz/)

K. Registrace prostřednictvím „Připojit pomocí Facebooku“ a „Přihlášení pomocí Apple“

Správce údajů informuje ty uživatele, kteří mají účet na Facebooku, že se mohou zaregistrovat na webových stránkách prostřednictvím služby „Připojit pomocí Facebooku“ nebo jejího ekvivalentu, pokud je tato možnost na webových stránkách k dispozici. Údaje, které může společnost Facebook sdělit správci údajů prostřednictvím služby „Připojit pomocí Facebooku“, jsou následující: jméno, příjmení, e-mailová adresa, na které může být uživatel kontaktován prostřednictvím Facebooku (pod „skutečnou“ adresou nebo adresou na doméně proxymail.facebook.com), adresa a datum narození. Správce údajů bude zpracovávat údaje výlučně pro účely uvedené v tomto prohlášení, v souladu se souhlasy udělenými čas od času uživatelem. Přihlášením ke službě „Připojit pomocí Facebooku“ a kliknutím na tlačítko „Povolit“ povoluje uživatel přenos výše uvedených údajů správci údajů z platformy Facebooku. Správce údajů použije tyto údaje k usnadnění registračního postupu, a to vyplněním polí registračního formuláře uživatele podle údajů zaslaných Facebookem. Uživatelé, kteří používají službu Připojit pomocí Facebooku, budou mít přístup na web pomocí přihlašovacích údajů, které se běžně používají pro přístup na Facebook. Další informace o službě „Připojit pomocí Facebooku“ a změně nastavení ochrany osobních údajů pro tuto službu najdete na následujících odkazech: http://www.facebook.com/help/405977429438260/ e https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other.

Správce údajů také informuje ty uživatele, kteří mají účet Apple, že se mohou zaregistrovat na webových stránkách prostřednictvím služby „Přihlásit se pomocí účtu Apple“ nebo jejího ekvivalentu, pokud je tato možnost na webových stránkách k dispozici. Data, která může společnost Apple sdělit Správci údajů prostřednictvím služby „Přihlásit se pomocí účtu Apple“, jsou následující: jméno, příjmení, e-mailová adresa spojená s účtem Apple a token identifikace uživatele. Správce údajů bude zpracovávat údaje výlučně pro účely uvedené v tomto prohlášení, v souladu se souhlasy udělenými čas od času uživatelem. Přihlášením k odběru služby „Přihlásit se pomocí účtu Apple“ a kliknutím na tlačítko „Povolit“ opravňuje uživatel společnost Apple k přenosu výše uvedených údajů Správci údajů. Uživatelé, kteří používají službu „Přihlásit se pomocí účtu Apple“, budou mít přístup na web pomocí pověření, která se běžně používají pro přístup k jejich účtu Apple. Další informace o službě „Přihlásit se pomocí účtu Apple“ a o změně nastavení ochrany osobních údajů pro tuto službu najdete na následujícím odkazu: https://support.apple.com/en-us/HT210699.

I. Aktuality

S ohledem na jakékoli aktualizace pravidel pro zpracování osobních údajů může správce toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit a/nebo aktualizovat.  

O veškerých změnách budete případně informováni e-mailem a změny budou ve všech případech závazné od okamžiku jejich komunikace nebo od zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách. 

Chcete-li být informováni o tom, jak bude s vašimi osobními údaji zacházeno, jednoduše přejděte k části Ochrana osobních údajů na webových stránkách.