Pravidla pro používání webových stránek www.everli.cz a všeobecné obchodní podmínky

( „Všeobecné obchodní podmínky“)

Poslední aktualizace: 14. ledna 2021

 

Vážený uživateli, před registrací a použitím funkcí webových stránek www.everli.cz vás žádáme, abyste si pečlivě přečetli podmínky obsažené v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Dokončením registračního postupu na webových stránkách automaticky přijímáte všeobecné obchodní podmínky a jejich předání pouze v digitálním formátu. Tyto všeobecné obchodní podmínky lze vytisknout nebo uložit na jiné trvanlivé a přístupné médium.

1. Definice.

Aniž by byly dotčeny jakékoliv další nebo odlišné definice obsažené v těchto všeobecných podmínkách, budou mít výrazy a termíny označené velkými písmeny stejný význam jako viz výše a budou přiřazeny stejným způsobem, přičemž se rozumí, že výrazy definované v množném čísle jsou definovány také v jednotném čísle a naopak:

 1. Košík: stránka webových stránek, na které jsou shrnuty produkty k zakoupení vybrané uživatelem;
 2. Příprava a dodání: činnost nákupu produktů v supermarketu a/nebo jejich dodání do domu uživatele jménem společnosti Everli, a to i osobami samostatně výdělečně činnými;
 3. Kupní smlouva: smlouva mezi uživatelem a společností Everli, o vzdáleném nákupu produktů pomocí webových stránek www.everli.cz a službě zasílání návrhu úkolu osobě samostatně výdělečně činné pro přípravu a/nebo doručení nákupu do domu uživatele (nakupující);
 4. Smlouva o přípravě a dodání: dohoda mezi společností Everli a nakupujícím o přípravě a/nebo doručení nákupu na adresu uvedenou uživatelem;
 5. Dohody: kupní smlouva a smlouva o přípravě a dodání, společně;
 6. Objednávka: objednávka na vzdálený nákup produktů prostřednictvím webových stránek www.everli.cz a služba zaslání návrhu úkolu osobě samostatně výdělečně činné na přípravu a/nebo doručení nákupu do domu uživatele (nakupující);
 7. Úkol: úkol týkající se přípravy a/nebo dodání produktů na adresu uvedenou uživatelem a odeslanou společností Everli nakupujícímu;
 8. Produkty: produkty vybrané uživatelem z těch, které jsou k dispozici v supermarketu, umístěné v košíku v souladu s omezeními stanovenými v čl. 4.4 níže, které jsou účelem objednávky;
 9. Pravidlo cenové parity: pravidlo, na jehož základě se ceny produktů zobrazené na webových stránkách shodují s cenami uplatňovanými ve fyzických prostorách jednotlivých partnerských supermarketů;
 10. Všeobecné obchodní podmínky: tato pravidla a předpisy pro používání webových stránek a všeobecné obchodní podmínky, včetně všeobecných obchodních podmínek vztahujících se na službu Everli Plus uvedenou v odstavci 9 níže;
 11. Nakupující: osoba určená společností Everli k přípravě nákupu a/nebo dodání produktů, na které se vztahuje objednávka, na adresu uvedenou uživatelem;
 12. Společnost nebo Everli: Everli CZ s.r.o., IČO: 095 16786, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 336728, e-mailová adresa info-cz@everli.com (BUDE VYPLNĚNO);
 13. Webové stránky: doména Společnosti www.everli.cz a všechny subdomény pod značkou „Everli“, kde se uživatelé mohou zaregistrovat, aby využili zpřístupněných funkcí;
 14. Supermarket: supermarket, který si uživatel zvolí z těch, které jsou na webových stránkách přístupné, a kde má uživatel v úmyslu produkty zakoupit;
 15. Partnerský supermarket: supermarket označený štítkem nebo odznakem, který oznamuje uplatnění pravidla cenové priority;
 16. Uživatel: každá fyzická osoba, která mimo svou živnost, podnikání nebo povolání uzavře se společností kupní smlouvu a která je registrována na webových stránkách za účelem využívání souvisejících funkcí a služeb.

 

Společnost poskytuje uživateli, který je spotřebitelem jednajícím mimo své odvětví, podnikání nebo povolání, všechny potřebné informace v souladu s platnými právními předpisy před uzavřením kupní smlouvy se společností.

2. Funkce webových stránek.

2.1 Webové stránky poskytují službu vyplňování a zasílání online objednávky, zatímco:

 1. uživatel zakoupí produkty umístěné v košíku a vybrané v zvoleném Supermarketu společností Everli;
 2. společnost Everli zašle nakupujícímu návrh úkolu týkající se přípravy a/nebo dodání produktů zakoupených prostřednictvím webových stránek do domova uživatele.

2.2 Proces uzavření kupní smlouvy zahrnuje: 

 1. nákup produktů umístěných v košíku v mezích stanovených v článku 4.4 níže;
 2. služba zasílání návrhu úkolu včetně přípravy a/nebo doručení produktů na adresu uvedenou uživatelem, které byly zakoupeny prostřednictvím webových stránek („Nákup“) pro nakupujícího a sestává z následujících fází:
  1. sestavení objednávky na webových stránkách uživatelem (článek 4);
  2. předání objednávky společnosti Everli;
  3. přijetí objednávky společností Everli.

2.3 Kupní smlouva je uzavřena, jakmile společnost Everli potvrdí přijetí objednávky uživatele.

2.4 Kromě bude uživatel moci na základě registrace na webových stránkách využívat všechny služby poskytované společností Everli, a to i prostřednictvím webových stránek, týkající se výběru, nákupu a doručování produktů domů, jakož i souvisejícího zboží a služeb (například mimo jiné přenos sdělení a oznámení realizovaný společností, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být uživatel informován o slevách, akcích, nabídkách, dostupnosti nových prodejních míst, akcích pro konkrétní produkty, informace o nových dostupných produktech a související propagační akce – jako nedílná součást služby Everli – a za podmínky, že si uživatel výslovně přeje, aby mu tyto služby byly poskytovány) s cílem poskytovat uživateli co možná nejvýhodnější použití a v souladu s jeho vlastními zájmy v rámci služeb nabízených prostřednictvím webových stránek. 

3. Registrace webových stránek.

3.1 Jako první krok je uživatel požádán, aby zadal PSČ doručovací oblasti za účelem identifikace pokrytí služby a supermarketů, kde lze pomocí webových stránek provést nákup. Za účelem přístupu a používání funkcí webových stránek je uživatel povinen dokončit postup registrace. Registrace je povolena pouze uživatelům, kteří dosáhli věku 18 let. Uživatel má na webových stránkách povolenu pouze jedinou registraci.

3.2 K registraci je nutné provést přihlašovací operaci (tj. vložení uživatelského jména a hesla) prostřednictvím interní identifikační služby webových stránek nebo prostřednictvím jiné služby zpřístupněné třetími stranami a připojené k webovým stránkám (např. sociální síť jako Facebook a/nebo Google) a uvést e-mailovou adresu. Když se uživatel zaregistruje, musí prohlásit, že výslovně přijímá tyto všeobecné podmínky, že dosáhl věku 18 let a že si přečetl zásady ochrany osobních údajů.

3.3 Uživatelské jméno uživatele nesmí obsahovat výrazy, které jsou urážlivé, pomlouvačné nebo poškozují práva třetích stran. Heslo se musí skládat ze sekvence nejméně 6 (šesti) znaků složených tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna bezpečnost přístupu uživatele k profilu. Uživatel může heslo kdykoliv po registraci změnit přístupem k příslušné funkci na webových stránkách. Uživatel se zavazuje bezpečně uložit uživatelské jméno a heslo a nedovolí je používat třetím stranám.

3.4 Uživatel je při registraci povinen poskytnout společnosti pravdivé, aktualizované a úplné údaje a informace.

3.5 Po registraci obdrží uživatel e-mail (i) s odkazem pro ověření registrace a aktivaci svého osobního profilu; (ii) se slevovým kódem (kód „PRVNINAKUP“ v hodnotě 120,- Kč) využitelný při první Objednávce, platný 7 dní od registrace a pro Objednávku minimálně ve výši 1.000, - Kč;

3.6 Uživatel je výlučně a zcela odpovědný za uchovávání, důvěrnost a používání svého uživatelského jména a hesla.

3.7 Uživatel může kdykoliv požádat o jakékoliv informace týkající se jeho profilu, včetně blokování a/nebo vymazání jeho profilu, a to zasláním zprávy společnosti na následující e-mailovou adresu info@everli.com.

3.8 Společnost může uživateli kdykoliv pozastavit nebo zakázat právo na přístup k funkcím webových stránek nebo může změnit podmínky, za kterých jsou tato práva povolena. Společnost má i nadále možnost jednat o náhradu škod způsobených v důsledku škodlivého chování uživatele. 

4. Kompilace objednávek.

4.1 K provedení objednávky musí uživatel:

 1. přejít na webové stránky apřihlásit se zadáním uživatelského jména ahesla;
 2. zadat adresu místa, kam si přeje produkty doručit;
 3. vybrat upřednostňovaný supermarket z těch, které jsou k dispozici ve vybrané oblasti;
 4. vybrat upřednostňované produkty z těch, které jsou k dispozici pro zvolený supermarket, a uložit je do košíku;
 5. zadat požadované informace;
 6. potvrdit objednávku;

jak je popsáno níže v následujících odstavcích:

(Objednávky produktů mohou podléhat minimální hodnotě objednávky).

4.2 Po zadání doručovací adresy uživatelem se na webových stránkách zobrazí stránka se seznamem supermarketů dostupných ve zvolené oblasti. Výběrem supermarketu podle svého výběru uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že produkty budou nakupovány v tomto supermarketu.

4.3 Po výběru supermarketu se zobrazí produkty, které lze zakoupit, a kupní cena. Cena uvedená vedle každého produktu zahrnuje příslušnou daň. Konečná cena za Produkty uložené v Košíku se skládá z následujících položek: (i) shrnutí ceny za Produkty, (ii) manipulační poplatek ve výši 39,- Kč, který společnost Everli účtuje u nákupů v celkové výši 250,- až 800,- Kč, (iii) případný příplatek za platbu v hotovosti (19, - Kč), a (iv) náklady na doručení.

4.4 Vybrané produkty jsou uvedeny v košíku. Košík může uživatel zkontrolovat a upravit výběrem příslušného odkazu na stránce výběru produktu. Uživatel může kdykoliv zkontrolovat stav vybraných produktů přístupem do svého košíku. Košík nemůže obsahovat více než 100 produktů pro každou jednotlivou objednávku a pro některé kategorie produktů existují limity hmotnosti, objemu a/nebo množství.

4.5 V partnerských supermarketech se pravidlo cenové parity použije, když uživatel vybere produkty a vloží je do košíku. Jakékoliv změny cen produktů provedené supermarketem, které se nezobrazí na stránce výběru produktu, nemají žádný dopad na konečnou cenu košíku pro produkty ani na konečnou cenu za nákup v souladu s kupní smlouvou. Pravidlo cenové parity je zaručeno pouze v případě, že se vybraný produkt zahrnutý do pravidla cenové parity přesně shoduje s tím, který si objednal zákazník. Pokud je vybraný produkt nahrazen podobným produktem, použije se cena původně vybraného produktu v souladu s pravidlem cenové parity.

4.6 Produkty s proměnnou hmotností: Hmotnost a velikost produktů, jako je ovoce, zelenina, maso, ryby, delikatesy a sýry, se mohou lišit (dále jen „produkty s proměnlivou hmotností“). Kupní cena pro produkty s proměnnou hmotností je založena a počítá se od skutečné hmotnosti výrobků s proměnnou hmotností zakoupených v supermarketu nakupujícím. Příslušné upozornění se zobrazí v košíku a na poslední stránce procesu nákupu před potvrzením objednávky. V případě (i) nákupu produktů s variabilní hmotností v partnerském supermarketu a (ii) online platby konečné kupní ceny, zaúčtuje systém webových stránek k ceně produktů s variabilní hmotností přirážku (v procentech z kupní ceny). Toto zvýšení, vypočtené pro každý produkt za variabilní cenu, slouží jako záruka s ohledem na zvýšení hmotnosti produktů s proměnnou hmotností, které nakupující nakupuje ve vybraném supermarketu, ve srovnání s tím, co je uvedeno v košíku; rozdíl v ceně bude vrácen uživateli stejným způsobem platby, který měl uživatel nastaven pro platbu objednávky. Příklad:  - vložení produktu do košíku „Zlatá jablka“ s proměnnou hmotností: kusy: 1, cena za kg Euro 2, průměrná hmotnost za kus: 200 g, Košík Cena: 0,40; 20% příplatek: 0,08 eur; konečná cena: 0,48 eur; – skutečná zakoupená hmotnost: 210 g, skutečná cena: 0,42 eur; vratná záloha 0,06 eur; nebo – skutečná zakoupená hmotnost: 260 g, skutečná cena: 0,52 eur; bez náhrady a bez dodatečného příplatku. Překročení zvýšení ceny produktu s proměnnou hmotností (např. jablka) nebude použito k pokrytí nedostatečnosti zvýšení ceny jiného produktu s proměnnou hmotností (např. cukety).

4.7 Poté, co uživatel vybere produkty, které chce zakoupit, vybere tlačítko „Košík“, které vede k (i) souhrnu vybraných produktů, (ii) celkové částky nákupu, (iii) manipulačního poplatku, (iv) případného příplatku za platbu v hotovosti a (v) nákladů na doručení uplatněných nakupujícím ve vztahu k supermarketu.

4.8 Pro odeslání objednávky je nutné, aby uživatel stiskl tlačítko „Koupit“ a zadal následující údaje:   – datum a čas dodání produktů (mezi dostupnými); – jméno a příjmení uživatele; – jméno uvedené na zvonku místa dodání; – doručovací adresa sestávající z ulice/náměstí, čísla ulice, PSČ, obce a provincie; – číslo mobilního telefonu (na toto číslo bude zaslán ověřovací kód, než může uživatel přejít k dalším krokům); – jakékoliv konkrétní pokyny, které má uživatel v úmyslu uvést pro nakupujícího.

4.9 Po vyplnění požadovaných údajů klikne uživatel na tlačítko „Pokračovat k platbě“, které umožňuje uživateli platit produkty vložené do košíku online, pokud se uživatel nerozhodne platit v hotovosti nebo kartou nakupujícímu přímo při dodání.

5. Předávání objednávek.

5.1 Po dokončení výše uvedených kroků je objednávka předána společnosti.

5.2 Informace poskytnuté uživatelem při objednávání produktů jsou poté poskytnuty nakupujícímu, který je přiřazen k nákupu a dodání produktů zákazníkovi.

6. Přijetí a potvrzení objednávek.

6.1 Po předání objednávky společnosti:

 • Společnost Everli informuje uživatele e-mailem, že objednávka byla přijata;
 • Společnost Everli zašle nakupujícímu návrh úkolu pro přípravu a dodání produktů na adresu uvedenou uživatelem.

6.2 Kupní smlouva je uzavřena, když společnost e-mailem oznámí uživateli, že přijala a potvrdila objednávku.

7. Plnění smlouvy, alkoholické nápoje.

7.1 Po přijetí návrhu na úkol poskytnutého společností Everli nakupuje nakupující produkty a/nebo je doručuje na adresu uvedenou uživatelem.

7.2 K dispozici jsou následující platební metody:

a) on-line prostřednictvím bankovní karty,

b) on-line prostřednictvím ApplePay,

c) v hotovosti přímo u nakupujícího při dodání výrobků (za příplatek).

7.3 Everli vystaví k nákupu fakturu nebo účtenku, která bude zaslána e-mailem před doručením na e-mail uživatele. Uživatel také obdrží textovou zprávu na svém mobilním telefonu s uvedením kupní ceny v době objednávky, zaslanou na číslo mobilního telefonu zadané při zadání objednávky.

7.4 Veškeré spory týkající se plnění kupní smlouvy musí směřovat na společnost Everli.

7.5. Veškeré alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let (mladším osobám je jejich prodej zakázán zákonem).

7.6. Everli je dále oprávněna při předání Objednávky alkoholických nápojů ověřit prostřednictvím Nákupčího věk Zákazníka, nebo jiné osoby přebírající zboží za Zákazníka, nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li možné věk Zákazníka, nebo jiné osoby přebírající zboží za Zákazníka, spolehlivě ověřit, je Everli oprávněna odstoupit od Smluv a požadovat náhradu nákladů souvisejících s Objednávkou alkoholických nápojů.

7.7. Everli si zároveň vyhrazuje právo stanovit obdobné omezení obdobně jako u prodeje zboží dle odstavce 7.5. a 7.6. také i pro jiné drogistické zboží (např. přípravky na hubení škůdců, čisticí prostředky, přípravky obsahující hořlavé, těkavé nebo dráždivé látky) a zboží obdobného charakteru. 

8. Uživatelská práva.

8.1 Uživatel má právo kdykoliv požádat o vymazání svého profilu z webových stránek, a to bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu.

8.2 Pro účely platného a účinného uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je uživatel povinen zaslat písemné sdělení e-mailem na adresu info-cz@everli.com.

8.3 Uživatel má lhůtu čtrnácti dnů na odstoupení od kupní smlouvy. Kromě ostatních případů stanovených zákonem se tato lhůta nevztahuje na:

 • službu pro doručení nákupu po úplném poskytnutí služby, přičemž uživatel výslovně akceptuje ztrátu práva na odstoupení od smlouvy po úplném provedení této služby;
 • dodání zboží, které snadno podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby;
 • dodání uzavřeného zboží, které nemůže být z hygienických důvodů vráceno nebo které souvisí s ochranou zdraví a které bylo po dodání otevřeno;
 • dodání novin, periodik a časopisů.

Právo na odstoupení od smlouvy musí být uplatněno ve výše uvedené lhůtě zasláním e-mailu na adresu info-cz@everli.com (předmět „Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy“), k němuž musí být poskytnuta kopie e-mailu s označením „Objednávka obdržena a IČO objednávky“ jako předmět a s uvedením konkrétního produktu, u něhož chcete odstoupit od smlouvy, nebo pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách. Společnost Everli neprodleně zašle uživateli potvrzení o přijetí uplatněného odstoupení od smlouvy a poskytne úplné pokyny pro vrácení zboží. Odstoupí-li nakupující od kupní smlouvy, společnost bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů po odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu stejným způsobem všechny prostředky, včetně nákladů na dodávky, které společnost obdržela od spotřebitele na základě kupní smlouvy. Společnost může vrátit spotřebiteli obdržené prostředky jiným způsobem pouze se souhlasem nakupujícího a pouze v případě, že tím nedojde k žádným dodatečným nákladům. Pokud si nakupující zvolil jiný způsob dodávky, než je nejlevnější způsob dodání nabízený společností, vrátí společnost nakupujícímu náklady na dodávku ve výši odpovídající nejlevnější nabízené metodě dodávky.

8.4 V případě nesouladu může uživatel požádat dle svého uvážení společnost Everli o bezplatnou opravu nebo výměnu v obou případech, s výjimkou případů, kdy je požadovaná náprava objektivně nemožná nebo nadměrně nákladná ve srovnání s druhou možností. Uživatel ztrácí právo na výměnu nebo opravu, pokud nenahlásí společnosti Everli nesoulad do dvou měsíců ode dne, kdy závada objevil, a to tak, že ji sdělí e-mailem info-cz@everli.com (Předmět „Nesoulad produktu“), k němuž musí být poskytnuta kopie objednávky a uveden konkrétní nevyhovující produkt. Společnost Everli okamžitě zašle uživateli potvrzení o přijetí zprávy a poskytne úplné pokyny pro získání nápravy požadované uživatelem.

9. Všeobecné podmínky pro službu Everli Plus.

9.1 Služba Everli Plus je služba nabízená společností Everli. Jedná se o předplatné, díky němuž může mít Uživatel bezplatné doručení na všechny nákupy přesahSlužba Everli Plus je služba nabízená společností Everli. Jedná se o předplatné, díky němuž může mít Uživatel bezplatné doručení na všechny nákupy přesahující částku 800, - Kč, a to po zaplacení ročního poplatku ve výši 1.099, - Kč nebo měsíčního poplatku ve výši 99, - Kč (dále jen „Poplatek Plus“). V ostatních případech (při platbě v hotovosti nebo při nákupu v hodnotě do 800, - Kč) budou po doručení Objednávky i nadále účtovány poplatky zmíněné v Košíku před dokončením nákupu.

9.2 V případech neuvedených v čl. 9. výše, musí Uživatel aktivovat službu Everli Plus na k tomu určené záložce na Webových stránkách, kde si zvolí měsíční nebo roční předplatné.

9.3 Uživatel bude moci bezplatně testovat službu po dobu 30 po sobě jdoucích dnů (dále jen „Zkušební období Plus“) bez jakýchkoliv poplatků souvisejících s doručením, a to za předpokladu, že si předplatí roční službu Everli Plus, a že nákup uskuteční ve Zkušebním období Plus. Zkušební období Plus není platné pro uživatele, kteří si zvolí měsíční předplatné.

9.4 Pokud se Uživatel rozhodne přihlásit se ke službě Everli Plus, bude mu Poplatek Plus účtován na konci Zkušebního období Plus.

9.5 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 • měsíční služba Everli Plus bude automaticky obnovena o dalších 30 dní dnem následujícím po vypršení aktuálního měsíčního předplatného.
 • roční služba Everli Plus bude automaticky obnovena o další rok dnem následujícím po vypršení aktuálního ročního předplatného. V tomto případě proběhne platba celého Poplatku Plus za celý kalendářní rok v okamžiku objednávky předplatného služby nebo na konci Zkušebního období Plus, pokud je stále v platnosti.

9.6 Chce-li Uživatel přerušit automatické obnovení, může toto učinit v příslušné části Webových stránek.

9.7 Uživatel může službu Everli Plus kdykoliv pozastavit, ale bere na vědomí a uznává, že bude i nadále využívat výhod služby až do data stanoveného pro odečtení poplatku z účtu po sdělení pozastavení.

9.8 Právo na odstoupení od smlouvy: Uživatel má 14 denní lhůtu na odstoupení od smlouvy, která začíná datem/okamžikem první objednávky předplatného, a které je účinné pouze v případě, že ve stejném období nebyl proveden žádný nákup. V případě, že Uživatel uplatní výše uvedené právo, bude celá částka připsána zpět způsobem platby zvoleným v době provedení objednávky na předplatné služby. Registrace Everli Plus uplatněné prostřednictvím propagačního nebo dárkového kódu jsou nevratné.

9.9 Registrace Everli Plus uplatněné prostřednictvím propagačního nebo dárkového kódu jsou nevratné.

9.10 Uživatel může službu Everli Plus kdykoli znovu aktivovat.

9.11 U roční služby Everli Plus musí být platba celého Poplatku Plus provedena v době provedení objednávky předplatného služby.

9.12 Společnost Everli si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoliv registraci v souladu s platnými právními předpisy.

9.13 Předplatné Everli Plus a výhody poskytované v rámci této registrace, včetně propagačních kódů, které lze použít k registraci k Everli Plus nebo k využití souvisejících výhod, nelze předat ani převést třetím stranám, pokud to není výslovně povoleno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo v podmínkách uplatňovaných programů.

9.14 Společnost může okamžitě zrušit registraci Uživatele k Everli Plus na základě oznámení, pokud se společnost domnívá, že

 • (a) používání služby Everli Plus Uživatelem představuje podstatné porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo jakýchkoliv platných zákonů nebo
 • (b) Uživatel nevhodně nebo podvodně používá registrační službu Everli Plus. V tomto případě nebude splatná žádná náhrada. Uživatel bude informován, že jeho předplatné Everli Plus bylo zrušeno a že má právo se proti tomu odvolat.

9.15 Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost v případě neplnění nebo prodlevě při plnění některého z těchto ustanovení, ke kterým je vázána těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, pokud je neplnění nebo prodleva způsobena vyšší mocí.

9.16 Předplatitelé služby Everli Plus nemohou využít výhody služby Everli Plus k nákupu Produktů za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu nebo zasílání Produkty svým zákazníkům nebo možným zákazníkům.

9.17 Uživatel, který si předplatil roční Plus, bude mít nárok pouze na jedno bezplatné Zkušební období Plus. Po zrušení nebo vyčerpání zkušebního období ve službě Everli Plus ztrácí Uživatel právo využít další Zkušební období Plus. V rámci ostatních předplatných, u nichž je používán stejný účet, telefonní číslo, fakturační adresa nebo platební karta přidružená k danému Uživateli, který již využil bezplatné Zkušební období Plus, nebude mít Uživatel nárok na další bezplatné Zkušební období Plus. Uživatel bere na vědomí právo společnosti Everli pozastavit předplatné z důvodu porušení této podmínky.

9.18 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Everli může změnit náklady na předplatné Everli Plus a/nebo zrušit nebo změnit délku bezplatného Zkušebního období Plus.

9.19 Společnost si vyhrazuje právo provést změny těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo služby Everli Plus nebo jakékoliv její části, a to kdykoliv z právních nebo regulačních důvodů, z bezpečnostních důvodů, kvůli vylepšení stávajících funkcí nebo přidání dalších funkcí ke službě Everli Plus, pro udržení služby v souladu s technologickým pokrokem, provádění přiměřených technických úprav a zaručení kontinuity služby Everli Plus. Pokud Společnost provede změny, budou tyto sděleny Uživateli řádně a včas, Uživateli budou připomenuta práva, která může uplatnit. Uživatel bude moci tyto změny kdykoliv odmítnout a zrušit předplatné služby Everli Plus. Bez ohledu na jakékoliv změny těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo služby Everli Plus nebude použito žádné zvýšení nákladů na registraci, dokud služba nebude obnovena. Pokud bude jakákoliv změna prohlášena za neplatnou nebo z jakéhokoliv důvodu neúčinnou, nebude to mít vliv na platnost a použitelnost zbývajících ustanovení.

 

10. Slevové kódy

10.1 Společnost Everli čas od času poskytuje slevové kódy na bezplatné dodávky nebo jiné typy slev („Slevové kódy“). Slevové kódy mohou být čas od času zasílány konkrétním kategoriím uživatelů (například novým uživatelům) v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a právními předpisy o ochraně osobních údajů.

10.2 Uživatel může při zadávání objednávky použít slevový kód. Na jednu objednávku lze použít pouze jeden slevový kód. Bude-li zrušena objednávka zadaná pomocí slevového kódu, slevový kód již nelze znovu použít. Slevové kódy nelze směnit za peníze ani jiné alternativy a nemají žádnou peněžní hodnotu.

10.3 Slevové kódy jsou obecně nabízeny za podmínek, jako jsou lhůty, zeměpisné limity, zákonné limity minimální výše výdajů, limity pro určité kategorie uživatelů nebo mohou být použity pouze v konkrétním supermarketu. Veškeré podmínky platnosti a zvláštního použití budou sděleny společně se slevou

10.4 Kód „PRVNINAKUP“: Po registraci, jak je uvedeno v článku 3.5, obdrží Uživatel na svou e-mailovou adresu uvítací zprávu obsahující slevový kód (kód "PRVNINAKUP" v hodnotě 120,- Kč), využitelný při první Objednávce, platný 7 dní od registrace a pro Objednávku minimálně ve výši 1.000, - Kč. Po prvním, druhém a třetím nákupu obdrží uživatel tři další kódy vždy po 120,- Kč, využitelné pro druhou, třetí a čtvrtou Objednávku, platné 14 dní od obdržení příslušného e-mailu a pro Objednávku minimálně ve výši 1.000, - Kč.

11. Závěrečná ustanovení

11,1. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou společností zpracovávány při využívání služeb webové stránky. Veškeré potřebné informace o zpracování najde uživatel v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je k dispozici online na adrese www.everli.cz.

11. 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky a následné změny a dodatky jsou uplatňovány a výhradně upravují vztah mezi společností a uživatelem. Podmínky podléhají výhradně českému právu.

11.3 Jakékoliv změny nebo výjimky z těchto všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze tak, jak jsou zveřejněny na webových stránkách a přijaty uživatelem.

11.4 Neplatnost, i kdyby k ní došlo, jednoho nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení ani na platnost ostatních vztahů navázaných mezi společností a uživatelem.